ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿದು ಬಂದ ರಾಜ ಯೋಗ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ..!

Hit

ಜಾತಕನ ಜನ್ಮ ಯಾವ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವನ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು. ಮೀನ: ಲಗ್ನ ಮೀನವಾಗಿ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿದ್ದು ಶನಿ, ಕುಜ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯರು ಕುಂಭ, ಮಕರ, ಮತ್ತು ಸಿಂಹರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ವಿೂನ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಭೂಪಾಲಕನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಮೇಷ : ಲಗ್ನ ಮೇಷವಾಗಿ ಮೇಷದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾರಕನೂ, ಚತುರ್ಥಸ್ಥಾನವಾದ ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗುರುವೂ ಇದ್ದರೆ ಜಾತಕನು ಭೂಪಾಲಕನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಕರ್ಕಾಟಕ: ಲಗ್ನ ಕರ್ಕಾಟಕವಾಗಿ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾನವಾದ ಮೇಷದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾರಕನಿದ್ದರೂ, ಅಥವಾ ಅದೇ ಕರ್ಕಾಟಕ ಲಗ್ನವಾಗಿ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಗುರುವೂ, ದಶಮ ಅಥವಾ ಮೇಷದಲ್ಲಿ ರವಿಯೂ, ಏಕಾದಶ ಅಥವಾ ವೃಷಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರರಿದ್ದರೂ ಕಾತಕನು ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾದ ಭೂಪಾಲಕನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಮಕರ: ಲಗ್ನ ಮಕರವಾಗಿ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಶನಿಯೂ, ಚತುರ್ಥ ಅಥವಾ ಮೇಷದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾರಕನೂ, ಷಷ್ಠ ಅಥವಾ ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ ಬುಧನೂ, ಸಪ್ತಮಸ್ಥಾನವಾದ ಕಟಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನೂ, ಅಷ್ಟಮವಾದ ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ ರವಿಯೂ, ದಶಮಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ತುಲಾದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನೂ ಇದ್ದರೆ ಜಾತಕನು ಕೀರ್ತಿವಂತನಾದ ರಾಜನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಕನ್ಯಾ: ಕನ್ಯಾಲಗ್ನವಾಗಿ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಬುಧನೂ, ದಶಮಸ್ಥಾನವಾದ ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನೂ, ಸಪ್ತಮ ಅಥವಾ ವಿೂನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಚಂದ್ರರೂ, ಪಂಚಮ ಅಂದರೆ ಮಕರದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾರಕ ಶನಿಗಳೂ ಇದ್ದಾಗ ಜನಿಸಿದವನು ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಭಯಂಕರನಾದ ರಾಜನಾಗುವನು.

ಸೂಚನೆ: ನಾವು ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲ ಕೇವಲ ಸಂಗ್ರಹದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದರರಲ್ಲ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *